Konkurs na Kierownika Wyszkolenia Związku

Zarząd Polskiego Związku Bobslei i Skeletonu ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Wyszkolenia PZBiS.

Termin zgłoszeń upływa 30 marca 2018 roku. Liczy się data wpływu na adres biura związku. Al. Zwycięstwa 51, 80-213 Gdańsk.
Poniżej szczegółowe informacje i załączniki do konkursu.

Kandydaci ubiegający się o wymienione stanowisko, winni spełniać następujące wymagania:
• wykształcenie wyższe
• znajomość przepisów i procedur związanych z planowaniem i rozliczaniem zadań realizowanych na zlecenie MSiT
• znajomość prowadzenia dokumentacji w zakresie organizacji szkolenia
• dobry stan zdrowia
• osiągnięcia w pracy trenerskiej, menedżerskiej
• dobra znajomość obsługi programów komputerowych obowiązujących w procesie organizacji szkolenia
• znajomość języka obcego w stopniu umożliwiającym swobodne komunikowanie się w zakresie zawodowym- angielski lub rosyjski lub niemiecki
• dyspozycyjność, w tym również gotowość o wyjazdów służbowych
• prawo jazdy kat. B
• umiejętność pracy w zespole
• posiadanie kompetencji kierowniczych, w tym umiejętność współpracy i zarządzania pracownikami
• umiejętność podejmowania decyzji oraz pracy pod presją czasu
• umiejętność koordynowania procesów o wysokim stopniu złożoności
• brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe

Kandydaci winni przedstawić następujące dokumenty i oświadczenia:
• CV
• list motywacyjny
• kopię dowodu osobistego lub paszportu
• kopię dokumentów potwierdzających wykształcenie
• dokument potwierdzający staż i charakter wykonywanej pracy wraz osiągnięciami w pracy trenerskiej, menedżerskiej i naukowej
• inne dokumenty potwierdzające uzyskane kwalifikacje zawodowe istotne w pracy Kierownika Wyszkolenia Polskiego Związku
• zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych /lekarz medycyny pracy /
• pisemne zobowiązanie do ustawicznego kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych
• oświadczenie o niekaralności za umyślne popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
• oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
• oświadczenie następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r o ochronie danych osobowych /Dz.U. nr 133, poz.833/”

Oraz przedstawić:
• pisemny projekt – koncepcję pracy na stanowisku wraz z uzasadnieniem, który powinien zawierać między innymi wstępny projekt wieloletniego programu organizacji pracy pionu szkolenia na okres co najmniej czteroletni, ze szczególnym zwróceniem uwagi na: zasady naboru do szkolenia centralnego, systemu konsultacji i kontroli szkolenia, badania wydolnościowe oraz medyczne, priorytety zadań szkoleniowych i ich korelacja w zależności od wieku zawodników, system kwalifikacji do kadry narodowej i do reprezentacji narodowej na Mistrzostwa Świata, Europy i igrzyska Olimpijskie.
• Projekt powinien uwzględniać również problematykę szkolenia grupowego – Ośrodki Szkoleniowe, SMS-y i ich miejsce w strukturze PZBiS oraz problematykę związaną ze szkoleniem i doszkalaniem kadr trenerskich.

W podstawowym zakresie obowiązków wybranego kierownika szkolenia będzie:
• przestrzeganie ustalonych przez PZBiS zasad organizacji szkolenia, kwalifikacji do kadry i reprezentacji narodowej oraz przepisów i regulaminów Związku
• nadzór nad przygotowaniem i realizacją ramowych, indywidualnych i grupowych planów szkoleniowych w cyklach rocznych i czteroletnich, zgodnych z oczekiwaniami PZBiS i MSiT
• współpraca z trenerami kadry narodowej, trenerami współpracującymi oraz w przyszłości z trenerami ośrodków szkoleniowych i szkoły mistrzostwa sportowego, w zakresie planowania, opiniowania i kontroli
• prowadzenie dokumentacji szkoleniowej w systemie elektronicznym i papierowym zgodnie z wymogami Związku i Ministerstwa
• składanie okresowych sprawozdań zgodnie z wymogami PZBiS i MSiT
• współpraca z biurem Związku w zakresie opracowywania ofert programowych i sprawozdań do MSiT

Termin i miejsce składania ofert wraz z dokumentami:
• oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy dostarczyć lub nadesłać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Konkurs na Kierownika Wyszkolenia” w terminie do 30.03.2018 na adres korespondencji: Polski Związek Bobslei i Skeletonu, Al. Zwycięstwa 51, 80-213 Gdańsk. Decyduje data wpływu oferty do biura Związku.
• nie będą rozpatrywane oferty składane przez pełnomocników w imieniu zainteresowanych osób oraz złożone po w/w terminie.

Procedura i przebieg Konkursu:
• 3 osobowa komisja konkursowa powołana przez Zarząd PZBiS plus przedstawiciel MSiT rozpatrzy nadesłane oferty, wyłoni kandydaturę na stanowisko Kierownika Wyszkolenia i przedstawi do rozpatrzenia Zarządowi PZBiS
• komisja konkursowa w przypadku braku odpowiednich kandydatów może wnioskować do zarządu Związku o unieważnienie konkursu
• komisja konkursowa oraz zarząd PZBiS przed ogłoszeniem wyników Konkursu może zaprosić wytypowanych kandydatów na indywidualne rozmowy kwalifikacyjne
• ostateczne wyniki Konkursu ogłosi zarząd PZBiS
• zarząd PZBiS zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny