Konkurs na stanowisko Sekretarza Generalnego PZBiS / Kierownika Biura

Konkurs na stanowisko Sekretarza Generalnego PZBiS/Kierownika Biura

Polski Związek Bobslei i Skeletonu ogłasza konkurs otwarty na stanowisko Sekretarza Generalnego
Założenia konkursowe:
1. Wymagania niezbędne, które kandydat na stanowisko będące przedmiotem naboru winien spełniać:
• obywatelstwo polskie,
• ukończone 18 lat, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
• niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• wykształcenie wyższe związane z zarządzaniem sportem
• stan zdrowia pozwalający na wykonywanie czynności objętych zakresem zadań stanowiska pracy,
– minimum 7-letni staż pracy na stanowisku zarządzania sportem
– minimum 2-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
– zamieszkiwanie na terenie Gdańska lub okolic lub gotowość do zmiany miejsca zamieszkania
– udokumentowana współpraca z polskim związkiem sportowym prowadzącym działalność w sportach zimowych
2. Wymagania dodatkowe pożądane od kandydata:
• Udokumentowana znajomość zasad funkcjonowania związków sportowych, zakresu działania i zadań związków sportowych,
• znajomość Kodeksu Dobrego Zarządzania Dla Polskich Związków Sportowych
• praktyczna umiejętność obsługi komputera i znajomość komputerowego oprogramowania narzędziowego- Microsoft Office (Word, Excel), poczty elektronicznej, Internetu,
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku będącym przedmiotem naboru jest do wglądu w biurze PZBiS.
4. Dokumenty wymagane w ofertach pracy składanych przez kandydatów:

• życiorys zawodowy z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
• list motywacyjny,
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy, posiadane kwalifikacje i umiejętności,
• oświadczenie o niekaralności ( wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Sądowy ),
• oświadczenie kandydata o posiadaniu pełni praw publicznych,
• oświadczenie o posiadaniu przez kandydata stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie czynności objętych zakresem zadań na stanowisku pracy,
5. Termin i miejsce składania dokumentów:
Zainteresowane osoby prosimy o składanie swoich aplikacji (CV) oraz wymaganej dokumentacji (w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko Sekretarza Generalnego PZBiS”) bezpośrednio do biura PZBiS lub za pośrednictwem poczty (liczy się data wpływu dokumentów do biura PZBiS) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.04.2022 roku.
Adres:
Polski Związek Bobslei i Skeletonu
Ul. Zeusa 43/2
80-299 Gdańsk
6. Procedura i przebieg konkursu:
PZBiS przed ogłoszeniem wyników konkursu może zaprosić wytypowanych kandydatów na indywidualne rozmowy kwalifikacyjne.
Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd PZBiS zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu.
Otwarcie ofert i rozstrzygniecie konkursu przez komisję 28.04.2022 w Akademickim Centrum Sportowym w Gdyni ul ŚMIDOWICZA 69 81-127 Gdynia

UWAGA!

Przedłużamy nabór na stanowisko Sekretarza Generalnego PZBiS/ Kierownika Biura do dnia 9.05.2022r.

Ostateczne wyniki konkursu ogłosi Zarząd PZBiS do 10.05.2022 r.

WYNIKI KONKURSU! 

Miło nam poinfotmować, że stanowisko Sekretarza Generalnego PZBiS oraz kierownika biura objął p. Andrzej Stępień