Konkurs na stanowisko Sekretarza Generalnego PZBiS / Kierownika Biura

Konkurs na stanowisko Sekretarza Generalnego PZBiS/Kierownika Biura

Polski Związek Bobslei i Skeletonu ogłasza konkurs otwarty na stanowisko Sekretarza Generalnego
Założenia konkursowe:
1. Wymagania niezbędne, które kandydat na stanowisko będące przedmiotem naboru winien spełniać:
• obywatelstwo polskie,
• ukończone 18 lat, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
• niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• wykształcenie wyższe związane z zarządzaniem sportem
• stan zdrowia pozwalający na wykonywanie czynności objętych zakresem zadań stanowiska pracy,
– minimum 7-letni staż pracy na stanowisku zarządzania sportem
– minimum 2-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
– zamieszkiwanie na terenie Gdańska lub okolic lub gotowość do zmiany miejsca zamieszkania
– udokumentowana współpraca z polskim związkiem sportowym prowadzącym działalność w sportach zimowych
2. Wymagania dodatkowe pożądane od kandydata:
• Udokumentowana znajomość zasad funkcjonowania związków sportowych, zakresu działania i zadań związków sportowych,
• znajomość Kodeksu Dobrego Zarządzania Dla Polskich Związków Sportowych
• praktyczna umiejętność obsługi komputera i znajomość komputerowego oprogramowania narzędziowego- Microsoft Office (Word, Excel), poczty elektronicznej, Internetu,
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku będącym przedmiotem naboru jest do wglądu w biurze PZBiS.
4. Dokumenty wymagane w ofertach pracy składanych przez kandydatów:

• życiorys zawodowy z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
• list motywacyjny,
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy, posiadane kwalifikacje i umiejętności,
• oświadczenie o niekaralności ( wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Sądowy ),
• oświadczenie kandydata o posiadaniu pełni praw publicznych,
• oświadczenie o posiadaniu przez kandydata stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie czynności objętych zakresem zadań na stanowisku pracy,
5. Termin i miejsce składania dokumentów:
Zainteresowane osoby prosimy o składanie swoich aplikacji (CV) oraz wymaganej dokumentacji (w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko Sekretarza Generalnego PZBiS”) bezpośrednio do biura PZBiS lub za pośrednictwem poczty (liczy się data wpływu dokumentów do biura PZBiS) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.04.2022 roku.
Adres:
Polski Związek Bobslei i Skeletonu
Ul. Zeusa 43/2
80-299 Gdańsk
6. Procedura i przebieg konkursu:
PZBiS przed ogłoszeniem wyników konkursu może zaprosić wytypowanych kandydatów na indywidualne rozmowy kwalifikacyjne.
Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd PZBiS zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu.
Otwarcie ofert i rozstrzygniecie konkursu przez komisję 28.04.2022 w Akademickim Centrum Sportowym w Gdyni ul ŚMIDOWICZA 69 81-127 Gdynia

UWAGA!

Przedłużamy nabór na stanowisko Sekretarza Generalnego PZBiS/ Kierownika Biura do dnia 9.05.2022r.

Ostateczne wyniki konkursu ogłosi Zarząd PZBiS do 10.05.2022 r.