Zasady Ochrony Danych osobowych

Podstawa Prawna

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – tzw. RODO)

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Związek Bobslei i Skeletonu (PZBiS) z siedzibą: ul. Czyżewskiego 29, 80-336 Gdańsk.

Inspektor Ochrony Danych

Wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez PZBIS można kierować do inspektora ochrony danych na adres e-mail biuro@pzbis.com

Udostępnianie danych osobowych

Jako administrator danych osobowych nie przekazujemy, nie sprzedajemy i nie użyczamy zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, jeśli użytkownik nie został poinformowany o celu i zakresie powierzania oraz gdy nie dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika.  Możemy je również udostępnić w wyniku postanowienia sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest ono konieczne do realizacji usług i zadań realizowanych dla Państwa przez PZBiS. Zgody te są wymagane i regulowane adekwatnymi do nich przepisami prawa państwowego (np. przesłanie podpisanych druków i formularzy, wysłanie zgłoszenia, umów, zgód itp.), Do realizacji tych zadań konieczne jest pozyskanie od Państwa określonych danych (w tym danych osobowych). Państwa dane zbieramy w zakresie adekwatnym do potrzeb, na okres niezbędny do wykonania umowy lub zgodnie z nałożonym na nas obowiązkiem prawnym wynikającym z przepisów krajowych lub międzynarodowych. Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom: organizacjom członkowskim, organizacjom których członkiem jest PZBiS, podmiotom współpracującym oraz kontrahentom; firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać do Państwa przesyłki; kancelariom prawnym, którym PZBiS zlecił np. prowadzenie postępowania; podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria: przepisy prawa, które mogą obligować nas do przetwarzania danych przez określony czas (np. ustawa o rachunkowości); okres przez jaki są świadczone usługi; okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora; okres na jaki została udzielona zgoda, zgodnie z innym przepisami np. organizacji międzynarodowych z którymi współpracuje PZBiS.

PZBiS jako podmiot realizujący zadania publiczne, zobowiązany jest do przetwarzania danych do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych, historycznych lub do celów statystycznych. Oznacza to, że w myśl przepisów Rozporządzenia RODO, przetwarzanie przez PZBiS do powyższych celów nie jest uznawane w myśl art. 89 ust. 1 za niezgodne z celami pierwotnymi. 

Dane udostępnione przez Państwa mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

Przekazywanie danych organizacjom międzynarodowym lub do państw trzecich

PZBiS jest organizacją, która realizuje swoje zadania i cele uczestnicząc aktywnie jako członek, partner lub uczestnik w strukturach międzynarodowych na terenie całego świata. Uczestniczymy w rywalizacji sportowej w której biorą udział nasi zawodnicy czy przedstawiciele. Jesteśmy też członkami organizacji międzynarodowych. Realizując takie zadanie przekazujemy dane osobowe uczestników do organizatorów, czy instytucji, w celu uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, wypełniając zadania członkowskie, organizując podróż czy rezerwację. Oznacza to, że w naszej działalności przekazujemy dane osobowe osób fizycznych do Państw trzecich, jak również do nas spływają dane zawodników, trenerów czy innych osób zamieszkałych poza UE.

Przysługujące prawa

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).