Sprawozdawcze WZD 2019

Zarząd Polskiego Związku Sportowego Bobslei i Skeletonu w trybie art. 9 pkt. 4 Ustawy o Sporcie i paragrafu 19 pkt 1 Statutu Związku zwołuje w dniu 15 czerwca 2019 roku Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Bobslei i Skeletonu. Walne Zgromadzenie odbędzie się w pierwszym terminie o godzinie 11:00, a drugim o 11:30 w Domu Sportu, Al. Zwycięstwa 51, 80-213 Gdańsk.

W Walnym Zgromadzeniu biorą udział delegaci zgodnie z par. 15 Statutu PZBiS. W załączniku przesyłamy druk do zgłoszenia delegatów. Zgłoszenia prosimy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.05.2020 pocztą na adres korespondencji biura w Gdańsku:
Polski Związek Bobslei i Skeletonu, Al. Zwycięstwa 51, 80-213 Gdańsk lub na adres poczty elektronicznej biuro@pzbis.com.
Przypominamy, że warunkiem koniecznym ważności mandatu jest opłacenie rocznej składki członkowskiej.

Materiały na Walne Zgromadzenie zostaną przesłane na adresy email delegatów podane w zgłoszeniach. Polski Związek Bobslei i Skeletonu informuje, że uczestnictwo w Zgromadzeniu odbywa się na koszt instytucji delegującej. Związek pokrywa koszty organizacyjne Zgromadzenia, ale nie zwraca kosztów podróży, ani nie zapewnia ewentualnego zakwaterowania dla delegatów.

.

Dokumenty: