Sprawozdawcze WZD 2020

Zarząd Polskiego Związku Sportowego Bobslei i Skeletonu w trybie art. 9 pkt. 4 Ustawy o Sporcie i paragrafu 18 Statutu Związku zwołuje w dniu 30 czerwca 2020 roku Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Bobslei i Skeletonu. Walne Zgromadzenie odbędzie się w pierwszym terminie o godzinie 17:00, a drugim o 17:30 online z zastosowaniem środków teleinformatycznych.

W Walnym Zgromadzeniu biorą udział delegaci zgodnie z par. 15 Statutu PZBiS. W załączniku przesyłamy druk do zgłoszenia delegatów. Zgłoszenia prosimy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.06.2020 (data wpływu), osobiście lub pocztą na adres korespondencji biura w Gdańsku:
Polski Związek Bobslei i Skeletonu, Al. Zwycięstwa 51, 80-213 Gdańsk lub na adres poczty elektronicznej biuro@pzbis.com.
Przypominamy, że warunkiem koniecznym ważności mandatu jest opłacenie rocznej składki członkowskiej.
Materiały na Walne Zgromadzenie jak również informacje o sposobie połączenia teleinformatycznego zostaną przesłane na adresy email delegatów podane w zgłoszeniach. Polski Związek Bobslei i Skeletonu informuje, że uczestnictwo w Zgromadzeniu odbywa się na koszt instytucji delegującej. Związek pokrywa koszty organizacyjne Zgromadzenia.

Dokumenty: