Sprawozdawcze WZD 2021

Zarząd Polskiego Związku Sportowego Bobslei i Skeletonu w trybie art. 9 pkt. 4 Ustawy o Sporcie i paragrafu 18 Statutu Związku zwołuje w dniu 26 czerwca 2021 roku Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Bobslei i Skeletonu. Walne Zgromadzenie odbędzie się w pierwszym terminie o godzinie 11:00, a drugim o 11:30 online z zastosowaniem środków teleinformatycznych.

W Walnym Zgromadzeniu biorą udział delegaci zgodnie z par. 16 Statutu PZBiS. W załączniku przesyłamy druk do zgłoszenia delegatów. Zgłoszenia prosimy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.06.2021 (data wpływu), osobiście lub pocztą na adres korespondencji biura w Gdańsku:

Polski Związek Bobslei i Skeletonu, Al. Zwycięstwa 51, 80-213 Gdańsk lub na adres poczty elektronicznej biuro@pzbis.com.
Przypominamy, że warunkiem koniecznym ważności mandatu jest opłacenie rocznej składki członkowskiej.

Materiały na Walne Zgromadzenie jak również informacje o sposobie połączenia teleinformatycznego zostaną przesłane na adresy email delegatów podane w zgłoszeniach. Materiały na na Walne Zgromadzenie będą również publikowane na stronie internetowej związku (www.pzbis.com). Polski Związek Bobslei i Skeletonu informuje, że uczestnictwo w Zgromadzeniu odbywa się na koszt instytucji delegującej. Związek pokrywa koszty organizacyjne Zgromadzenia.

Dokumenty: