WADA namierza cztery kraje

Światowa Agencja Antydopingowa (The World Anti-Doping Agency – WADA) za pośrednictwem Międzynarodowej Federacji Bobslei i Skeletonu (The International Bobsleigh & Skeleton Federation – IBSF) poinformowała narodowe agencje antydopingowe Argentyny, Izraela, Rosji i Ukrainy o wprowadzeniu zawodników z tych krajów na listę tzw. RTP (Registered Testing Pool) List.

Co to oznacza? Otóż sportowcy zakwalifikowani do grupy zarejestrowanych na potrzeby badań antydopingowych, poddani są specjalnemu reżimowi informowania co?, gdzie? i dlaczego?

I tak zawodnik należący do RTP, zobowiązany do przedstawienia informacji o miejscu swojego pobytu, musi ponadto określić dla każdego dnia jedno 60-minutowe okienko między godziną 6 rano a 23 wieczorem, podczas którego deklaruje on dostępność dla kontroli dopingowej w wybranym i ustalonym przez siebie miejscu.
Ponadto jest zobowiązany przed rozpoczęciem każdego kwartału do przekazania odpowiedniej narodowej agencji antydopingowej informacji o miejscu swojego pobytu, obejmującej szczegółowe dane na temat harmonogramu swojej aktywności w ciągu następnych trzech miesięcy.

Światowy Kodeks Antydopingowy WADA konstytuuje dwa odrębne przewinienia dopingowe, związane z szeroko rozumianym unikaniem kontroli antydopingowej.

Art.2.4 Kodeksu przewiduje, iż niestawiennictwo w wyznaczonym miejscu w okresie tzw. 60-minutowe go okienka poza zawodami lub nieprzedstawienie wymaganych informacji na temat miejsca pobytu, jeśli ma miejsce trzykrotnie w czasie 18 miesięcy, stanowi przewinienie dopingowe.
Podobnie w przypadku odmowy lub niestawienia się bez uzasadnienia w punkcie pobrania próbki fizjologicznej po należytym powiadomieniu lub w wypadku unikania pobrania próbki w inny sposób, o czym mowa w art. 2.3 Kodeksu WADA (dostępny na stronie www.pzbis.com, w „O związku” „Księga dobrych praktyk”).

W Polsce funkcję narodowej agencji antydopingowej (National Anti-Doping Organization – NADO) – w rozumieniu przepisów Światowego Kodeksu Antydopingowego WADA – pełni Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie.